Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

Voor deze website worden de gegevens verwerkt door de website-eigenaar. De contactgegevens van de eigenaar vindt u in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds verzamelen wij uw gegevens doordat u ze aan ons meedeelt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd als u de website bezoekt. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek). De registratie van deze gegevens wordt automatisch uitgevoerd zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen weergeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Over deze onderwerpen en met andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk moment bij ons terecht via het adres dat in de juridische kennisgeving staat vermeld. Verder hebt u het recht bezwaar in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of het analyseren voorkomen door geen gebruik te maken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring bieden we meer informatie over de bezwaarmogelijkheden.

Mededeling inzake de bescherming van persoonsgegevens voor zakenpartners

Applicant data processing notice

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaren van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk, en volgens de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige gegevensbeschermingsverklaring staat vermeld welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat zich bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen voordoen. Het is niet mogelijk gegevens perfect te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instelling voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bystronic Benelux BV
Duurzaamheidsring 11
NL-4231 EX Meerkerk

Telefoon: +31 184 611020
slsbnlxbystrnccm

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen beslist over de verwerkingsdoelen en -middelen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt verleende toestemming op elk moment weer herroepen. Een informele e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Recht op indienen van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Indien inbreuk wordt gemaakt op het recht op gegevensbescherming, kan de betrokkene bezwaar maken bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor juridische vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming is de deelstaatfunctionaris voor gegevensbescherming (Landesdatenschutzbeauftragte) van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of in het kader van de nakoming van een contract geautomatiseerd verwerken, op te vragen voor uzelf of derden in een gangbare, machineleesbare indeling. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke wenst, voeren we dit alleen uit voor zover het technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals orders of aanvragen die u ons als site-eigenaar stuurt, een SSL- of. TLS-encryptie. Als er sprake is van een gecodeerde verbinding, verandert de adresregel van de browser van "http:// in "https://" en wordt een slotpictogram weergegeven in de browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen die gegevens die u naar ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment een recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, en eventueel hebt u recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Over dit onderwerp en met andere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk moment bij ons terecht via het adres dat in de juridische kennisgeving staat vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de verplichte juridische kennisgeving voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame door bijvoorbeeld spammail. 

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdprnlbystrnccm

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die door ons worden gebruikt zijn zogenaamde "session-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat        staan totdat ze worden verwijderd. Dankzij deze cookies kunnen we uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding ontvangt wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst, u kunt cookies per geval toestaan of cookies voor bepaalde gevallen toestaan, of cookies helemaal weigeren, en u kunt instellen dat ze automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van elektronische communicatie of het bieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld het winkelwagentje), worden conform artikel 6 lid 1 letter f AGV opgeslagen. De website-eigenaar heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om de diensten technisch zonder storingen en optimaal te kunnen aanbieden. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in de gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons toe stuurt. Het gaat hierbij om:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de computer waarmee de website wordt geopend
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG, waarin de verwerking van gegevens in het kader van het nakomen van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen wordt toegestaan.

Contactformulier

Als u ons contactformulier gebruikt voor een aanvraag, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar aangegeven contactgegevens, door ons opgeslagen met als doel de aanvraag te verwerken en voor het geval nog verdere vragen volgen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder toestemming.

De gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, worden zo alleen verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). Deze toestemming kunt u op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de processen voor gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden door ons bewaard tot u verzoekt om verwijdering, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag niet langer geldt (bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaringstermijnen, blijven gelden.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies. De gegevens die u daarvoor invoert, gebruiken we alleen in het kader van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte invoervelden bij de registratie moeten volledig worden ingevuld. Anders wordt de registratie geweigerd.

Bij belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken we het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om u langs deze weg hierover te informeren.

De verwerking van de gegevens die bij de registratie in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt zo alleen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt door u verleende toestemming op elk moment weer herroepen. Een informele e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaringstermijnen blijven gelden.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor onlineshops, handelaren en goederenverzending

Wij dragen persoonsgegevens alleen over aan derden wanneer dit in het kader van de contractuitvoering noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met het leveren van de goederen of kredietinstituten die de betaling afhandelen. Verdere overdracht van gegevens gebeurt alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG, waarin de verwerking van gegevens in het kader van het nakomen van een contract of van precontractuele maatregelen wordt toegestaan.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (knop Like (Leuk) en Share (Delen))

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of aan de "knop Like" ("Leuk") op onze website. U vindt hier een overzicht van de Facebook-plug-ins:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Zo verkrijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Wanneer u op de Facebook-knop "Like" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u een link maken naar de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel. Op deze manier kan Facebook het bezoek aan onze pagina's in verband brengen met uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's in verband brengt met uw Facebook-gebruikersaccount, meldt u zich af bij uw Facebook-account.

Twitter-plug-in

Op onze pagina's zijn de functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Als u Twitter en de functie "Retweet" gebruikt, worden de door u bezochte websites in verband gebracht met uw Twitter-account en gepubliceerd voor andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming van Twitter wijzigen in de accountinstellingen op
https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plug-in

Op onze pagina's zijn de functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Wanneer u bent aangemeld bij uw Instagram-account, kunt u een link maken van de inhoud van onze pagina's naar uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Op deze manier kan Instagram het bezoek aan onze pagina's in verband brengen met uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch het gebruik daarvan door Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op:
 
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in

Onze pagina's maken gebruik van knoppen van de service Tumblr. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Dankzij deze knoppen kunt u een bijdrage of een website bij Tumblr delen of de aanbieder volgen bij Tumblr. Wanneer u een van onze websites weergeeft door op de Tumblr-knop te klikken, maakt de browser rechtstreeks verbinding met de servers van Tumblr. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr door middel van deze plug-in verzamelt en verzendt. Momenteel worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website overgedragen.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Tumblr op:
https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Elke keer wanneer een van onze pagina's wordt weergegeven die functies van LinkedIn bevat, wordt verbinding gemaakt met de service van LinkedIn. LinkedIn ontvangt de informatie dat u onze internetpagina's hebt bezocht met uw IP-adres. Wanneer u op de knop "Recommend" van LinkedIn klikt en u bent aangemeld bij uw account van LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek op onze internetpagina in verband brengen met u en uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch het gebruik daarvan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Als u een van onze pagina's weergeeft die functies van XING bevat, wordt verbinding gemaakt met de servers van XING. Voor zover wij weten worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Specifiek worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruikersgedrag niet geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de knop XING Share vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Op onze pagina gebruiken we de sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").

Als u een pagina weergeeft die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verstuurt hierbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens omvatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van uw browser, de datum en het tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest, evenals cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, en uw betreffende rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsaanwijzingen van Pinterest:
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die door de cookie worden verzameld over uw gebruik van deze website, worden in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De website-eigenaar heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel het webaanbod als het adverteren te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn van het verdrag via de Europese Economische Ruimte afgekort bij overdracht naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere services te bieden aan de website-eigenaar die samenhangen met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics van uw browser wordt overgedragen, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in te stellen in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor downloadt u via de volgende link de beschikbare browserplug-in en installeert u deze :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar maken tegen gegevensregistratie

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Verwerking van ordergegevens

We hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en maken ten volle gebruik van de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld die conclusies bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van reclame op basis van interesses van Google, en van bezoekersgegevens van derden. Op basis van deze gegevens kunnen geen specifieke personen worden geïdentificeerd. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen in de advertentie-instellingen in uw Google-account, of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals wordt beschreven bij het punt "Bezwaar maken tegen gegevensregistratie".

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords.

AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierlandn ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies (Google Conversion Tracking). Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies.

Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO/GDPR/AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Conversies bijhouden van Google is te vinden in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie aan de hand waarvan we kunnen vaststellen dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op basis van vrijwilligheid verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en we geven ze niet door aan derden.

De gegevens die in het aanvraagformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment herroepen, bijvoorbeeld via de uitschrijflink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen tot aan de herroeping blijft onaangetast.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor het versturen van de nieuwsbrief worden tot het uitschrijven opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het lidmaatschap) worden hierdoor niet beïnvloed.

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, waarvan Google de eigenaar is. De eigenaar van deze dienst is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met de YouTube-plug-in, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Wanneer u bent aangemeld bij uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks in verband te brengen met uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

We maken gebruik van YouTube omdat we willen weten of ons onlineaanbod op aansprekende wijze wordt weergegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: 
https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Adobe Fonts

Onze website maakt voor een uniforme weergave van bepaalde lettertypen gebruik van zogenaamde web fonts van Adobe Fonts. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Bij het oproepen van onze pagina’s laadt uw browser de benodigde lettertypen rechtstreeks van Adobe, zodat deze correct kunnen worden weergeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de USA. Hierdoor weet Adobe dat via uw IP-adres onze website wordt opgeroepen. Bij het beschikbaar stellen van de lettertypen worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

Adobe beschikt over een certificering volgens «EU-US Privacy Shield». Het Privacy-Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, dat de naleving van Europese gegevensbeschermingstandaarden moet waarborgen. Meer informatie vindt u onder: https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html

Het gebruik van Adobe Fonts is noodzakelijk om voor een uniform schriftbeeld op onze website te kunnen zorgen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over Adobe Fonts kunt u vinden onder: 
https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html

De privacyverklaring van Adobe vindt u onder: 
https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Wij maken op onze websites gebruik van «Google reCAPTCHA» (hierna «reCAPTCHA»). De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland («Google»).

Met reCAPTCHA kan worden gecontroleerd of het invoeren van gegevens op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch, zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor de analyse analyseert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijvoorbeeld 
IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website blijft of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De tijdens de analyse geregistreerde gegevens worden aan Google doorgegeven.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn webaanbiedingen tegen misbruik door bots en SPAM te beschermen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Leverancier is Google Ireland Limited (hierna: Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres opgeslagen worden. Deze gegevens worden in de regel doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De aanbieder van deze site heeft geen invloed op de doorgifte van deze gegevens. Het gebruik van Google Maps dient om ons online aanbod op een aantrekkelijke wijze te kunnen presenteren en om de door ons op de website genoemde plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. De verwerking gebeurt uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Cookie-instellingen

Bystronic gebruikt «noodzakelijke cookies» om de werking van de website te waarborgen, «voorkeurscookies» om de ervaring van de website te optimaliseren en 'marketing- en analysecookies' die door derden gebruikt worden om marketingactiviteiten op bijvoorbeeld sociale media te personaliseren.
U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen door op elke pagina onderaan op de link 'Cookie-instellingen' te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Gegevensbeschermingsverklaring.